Dathlu tri chartref sydd bellach yn gweithredu yng Nghymru ar Ddydd Gŵyl Dewi

Mae’r Dydd Gŵyl Dewi hwn yn dathlu lansiad llwyddiannus tri chynllun Homeshare ledled Cymru, yn Abertawe, Sir Benfro a Gwynedd, gan gynnig cyfle i fwy o bobl fyw yn gymdeithasol ac yn fforddiadwy, beth bynnag eu hoedran.

Nod y rhaglenni ydi mynd i’r afael â materion allweddol ym maes cymdeithas fel unigrwydd ac unigedd yn ogystal â’r argyfwng tai. Yng Nghymru dywedodd 54% o bobl rhwng 60-74 a 49% o bobl 75+ oed, eu bod yn teimlo’n unig weithiau (ONS) ond maent eisiau aros i fyw gartref am gyfnod hirach. Mae pobl iau yn cael eu prisio allan o’r pentrefi, trefi, a dinasoedd maent eisiau byw ynddyn, ar gyfer gwaith neu astudio.

Bydd pobl hŷn sy’n byw ar eu pen eu hunain yn cael eu paru gyda’r rhai sy’n chwilio am lety fforddiadwy gan dair rhaglen Homeshare Cymru.

Cysylltu â ni

Os ydych yn adnabod rhywun allai gael budd o Homeshare yng Nghymru, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion isod:

Mae Rhannu Cartref Gwynedd Homeshare yn rhan o Cyngor Gwynedd – cysylltwch â nhw trwy e-bost ar rhannucartref@gwynedd.llyw.cymru 

Ewch i Pembrokeshire Homeshare, rhan o Gymdeithas Gofal Sir Benfro yn homeshare.pembrokeshirecaresociety.co.uk

Celebrating three Homeshares now operating in Wales this St David’s Day

This St David’s Day we’re celebrating the successful launch of three Homeshares across Wales, in Swansea, Pembrokeshire and Gwynedd, offering more people the opportunity to live sociably and affordably, whatever their age.

The programmes aim to tackle key issues in society such as loneliness and isolation as well as the housing crisis. In Wales 54% of people aged 60-74 and 49% of people 75+ years, said they felt lonely sometimes (ONS) but they want to stay living at home for longer. Younger people are being priced out of the villages, towns, and cities they want to live in, for work or study.

Older people living alone will be matched with those seeking affordable accommodation by the three Welsh Homeshare programmes.

Get in touch

If you know someone who might benefit from a Homeshare in Wales, get in touch using the details below:

Rhannu Cartref Gwynedd Homeshare is part of Cyngor Gwynedd – contact them via email on homeshare@gwynedd.llyw.cymru 

Visit Pembrokeshire Homeshare, part of Pembrokeshire Care Society at homeshare.pembrokeshirecaresociety.co.uk

Visit Shared Homes Swansea, part of Swansea Council for Voluntary Service, at scvs.org.uk/shs

 

Rhannu Cartref Gwynedd – lansio’r trydydd peilot yng Nghymru

Yr wythnos hon, mae’r trydydd gwasanaeth Rhannu Cartref yng Nghymru yn dechrau; bydd Rhannu Cartref Gwynedd yn paru pobl sy’n byw ar eu pen eu hunain ac sydd angen ychydig o gymorth ychwanegol i barhau i fyw’n annibynnol gartref, gyda’r rhai sy’n chwilio am lety fforddiadwy yng Ngwynedd a’r cyffiniau.

Lansiad Rhannu Cartref Gwynedd / Homeshare Gwynedd Launch

Yr wythnos hon, mae’r trydydd gwasanaeth Rhannu Cartref yng Nghymru yn dechrau; bydd Rhannu Cartref Gwynedd yn paru pobl sy’n byw ar eu pen eu hunain ac sydd angen ychydig o gymorth ychwanegol i barhau i fyw’n annibynnol gartref, gyda’r rhai sy’n chwilio am lety fforddiadwy yng Ngwynedd a’r cyffiniau.

Nod y rhaglen yw mynd i’r afael â phroblemau allweddol mewn cymdeithas fel unigrwydd a theimlo’n ynysig yn ogystal â’r argyfwng tai. Yng Nghymru, dywedodd 54% o bobl rhwng 60-74 a 49% o bobl 75+ oed eu bod yn teimlo’n unig weithiau (ONS) ond eu bod eisiau parhau i fyw gartref am gyfnod hirach. Mae pobl iau yn cael eu prisio allan o’r pentrefi, trefi, a dinasoedd lle maent eisiau byw, i weithio neu astudio. Mae’r ffigurau diweddaraf unwaith eto’n dangos bod y cyfartaledd oedran y gall pobl adael cartref, hyd yn oed i rentu, yn codi ynghyd â chyfran yr incwm sy’n cael ei wario ar dai. Mae llawer o bobl ganol oed a hŷn hefyd yn canfod hunain heb opsiynau tai fforddiadwy ar ôl effaith y pandemig.

Mae Homeshare UK a Rhannu Cartref Gwynedd, rhan o Gyngor Gwynedd yn lansio’r drydedd raglen beilot yng Nghymru i gynnig cyfle i fwy o bobl fyw yn gymdeithasol ac yn fforddiadwy beth bynnag eu hoedran.

Ymunwch â Rhannu Cartref Gwynedd a Homeshare UK ar-lein ar gyfer y lansiad ddydd Mercher 11 Ionawr rhwng 1-2pm.

Cliciwch yma i gadw’ch lle

I holi am Rannu Cartref yng Ngwynedd, cysylltwch â rhannucartref@gwynedd.llyw.cymru

Read this in English

 

Rhannu Cartref Gwynedd Homeshare – third pilot in Wales launches

This week, the third Homeshare service in Wales is starting; Rhannu Cartref Gwynedd Homeshare will match people living alone who require a little extra help to continue living independently at home, with those seeking affordable accommodation in and around Gwynedd, Wales.

Lansiad Rhannu Cartref Gwynedd / Homeshare Gwynedd LaunchThe programme aims to tackle key issues in society such as loneliness and isolation as well as the housing crisis. In Wales 54% of people aged 60-74 and 49% of people 75+ years, said they felt lonely sometimes (ONS) but they want to stay living at home for longer. Younger people are being priced out of the villages, towns, and cities they want to live in, for work or study. Latest figures again show that the average age at which people can leave home even to rent is rising along with the proportion of income spent on housing. Many people in mid and later life are also finding themselves without affordable housing options after the impact of the pandemic.

Homeshare UK and Rhannu Cartref Gwynedd Homeshare, part of Cyngor Gwynedd are launching the third Welsh pilot programme to offer more people the opportunity to live sociably and affordably whatever their age.

Join Rhannu Cartref Gwynedd Homeshare and Homeshare UK online for the launch this Wednesday 11th January from 1-2pm.

Click here to book your place

To enquire about Homeshare in Gwynedd contact homeshare@gwynedd.llyw.cymru 

Darllen hwn yn Cymraeg

 

Ymuno â’r ymgyrch Dan Un To

 

Wrth deithio o gwmpas Cymru a siarad am Rhannu Cartref, mae’n anhygoel faint o bobl sy’n dweud wrthych chi, ‘fe wnes i rywbeth fel ‘na pan o’n i’n iau,’ neu ‘mae rhywun dwi’n nabod wedi cymryd person ifanc i mewn.’ Mae’n ymddangos bod pontio’r cenedlaethau wedi digwydd erioed ac fel yna y bydd pethau, felly dylen ni yn Homeshare UK ddathlu hynny!

Er ein bod yn aml yn clywed straeon sy’n gosod un genhedlaeth yn erbyn y llall gan  achosi rhaniad ac ysgogi gwahaniaethu, roedden ni’n meddwl y byddai’n wych casglu straeon am sut mae’r cenedlaethau wedi dod at ei gilydd a byw gyda’i gilydd. Wnaethoch chi rannu tŷ gyda pherson hŷn pan oeddech chi yn y brifysgol neu pan ddechreuoch chi weithio? Ydych chi wedi agor eich cartref a’i rannu gyda pherson iau oedd angen llety?  Byddem wrth ein boddau’n clywed eich atgofion. Beth oedd yn dda amdano, beth oedd yn gweithio, ydych chi wedi cadw mewn cysylltiad?

Yn aml rydyn ni’n clywed straeon am bobl nad oedd yn perthyn i’w gilydd yn byw gyda’i gilydd ond rydyn ni hefyd yn gwybod bod nifer o bobl ifanc yn cael eu magu gan eu neiniau a’u teidiau a byddem hefyd wrth ein boddau’n clywed ganddyn nhw.

Anfonwch eich straeon, atgofion, dyfyniadau at tim@sharedlivesplus.org.uk a’u postio ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #DanUnTo #UnderOneRoof

Gadewch i ni ddathlu’r cenedlaethau yn pontio a byw gyda’i gilydd, ym mha bynnag ffurf, a dangoswch fod ein bywydau’n gwella pan fyddan nhw’n cael eu rhannu.

Read this in English

Join the Homeshare UK Wales ‘Under One Roof’ campaign

Whilst travelling around Wales and talking about Homeshare, it’s amazing how many people tell you ‘I did something like that when I was younger,’ or ‘Someone I know took a young person in.’ It seems that intergenerational living has always been with us and always will be, so we at Homeshare UK thought we should be celebrating that!

Quote from Tim about Homesharing

Whilst we often hear stories pitting one generation against another causing division and stirring up discrimination, we thought it would be great to gather the stories of how the generations have come together and lived together. Did you share a house with an older person when you were in university or when you first started work? Have you opened up your home and shared it with a younger person who was in need of accommodation?  We’d love to hear your memories. What was good about it, what worked, have you kept in touch?

Often we hear stories of people who were unrelated living together but we also know that many young people are brought up by their grandparents and we’d also love to hear from them too.

Quote from Emma about Intergenerational living

Send your stories, memories, quotes to tim@sharedlivesplus.org.uk and also post on social media using the hashtag #UnderOneRoof

Let’s celebrate intergenerational living in all its forms and show that our lives get better when they’re shared.

Darllen hwn yn Cymraeg

Ni fydd newid cyfraith tai yng Nghymru yn effeithio ar Cysylltu Bywydau na Rhannu Cartref

Mae cyfraith tai yng Nghymru yn newid ar 1 Rhagfyr, 2022, ond ni fydd y newidiadau’n effeithio ar Cysylltu Bywydau na Rhannu Cartref. Mae’r rheolau newydd wedi’u cynnwys yn Neddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 ac maen nhw’n  cynnwys safon newydd y mae’n rhaid i landlordiaid ei chyrraedd i osod eiddo, a elwir yn “Annedd Ffit i Bobl Fyw Ynddi”.

Mae estyniad hefyd i isafswm y cyfnod rhybudd “dim bai” – hynny yw, faint o rybudd y mae’n rhaid i landlord ei roi os ydyn nhw am ddod â’r denantiaeth i ben heb i’r tenant dorri’r telerau – o fis i chwech. Er bod Cysylltu Bywydau a Mwy yn cefnogi unrhyw gyfraith flaengar sy’n rhoi mwy o ddiogelwch i denantiaid, roedd ofn y gallai’r newid olaf beryglu’r rhyddid a’r hyblygrwydd i ddod â pharu Cysylltu Bywydau neu Rannu Cartref i ben os nad oedd yn gweithio allan – sy’n ofynnol gan y ddwy ochr o dan ein modelau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn: y gofalwyr Cysylltu Bywydau a Deiliaid Tai ar yr un llaw, a’r bobl sy’n cael eu cefnogi a Rhanwyr Cartrefi ar y llaw arall.

Ar ôl ymchwil helaeth i’r gyfraith newydd, cyngor gan Weinidog Cymru Julie James a sgyrsiau gyda Rhentu Doeth Cymru, gallwn gadarnhau nad oes yr un o’r newidiadau yn effeithio ar drefniadau tenantiaeth lle mae’r Landlord yn byw gyda’i denant. Mae Rhan 2 o Atodlen 2 o Ddeddf 2016 yn diffinio rhai mathau o denantiaeth a thrwydded na fyddant yn gontractau meddiannaeth. Mae’r ‘eithriad llety a rennir’ a grybwyllir ym mharagraff 3(2) ac a ddiffinnir ym mharagraff 6 o Atodlen 2 yn disgrifio’n gywir drefniadau Cysylltu Bywydau a Rhannu Cartref.

Ni fydd angen i ofalwyr a deiliaid tai a rennir yng Nghymru newid eu contractau, cydymffurfio â’r safonau “Annedd Fit i Bobl Fyw Ynddi” newydd, na bod yn ddarostyngedig i isafswm y cyfnod dim bai newydd. Rydym yn ymchwilio i’r llu arfaethedig o ddiwygiadau ar gyfer tenantiaethau preifat yn Lloegr, y bwriedir ei gyflwyno fel bil yn Senedd y DU rhywbryd y flwyddyn nesaf, yn ogystal â’r rheolau yn yr Alban a Gogledd Iwerddon am eu heffaith bosibl ar Cysylltu Bywydau a Rhannu Cartref.

Read this in English

Housing law change in Wales doesn’t impact Homeshare or Shared Lives

Housing law in Wales is changing on December 1, 2022, but the changes will not affect Homeshare or Shared Lives. The new rules are contained within the Renting Home (Wales) Act 2016 and include a new standard that landlords must meet to let properties, known as “Fitness for human habitation.”

There is also an extension of the minimum “no fault” notice period – that is, the amount of notice a landlord must give if they want to end the tenancy without the tenant having broken the terms – from one month to six. Whilst Shared Lives Plus supports any progressive law which gives tenants greater security, it was feared that the latter change could jeopardise the freedom and flexibility to end a Homeshare or Shared Lives match if it isn’t working out – required by both parties under our person-centred models: Shared Lives carers and householders on the one hand, and people supported and homesharers on the other.

After extensive research of the new law, advice from Welsh Minister Julie James and conversations with Rent Smart Wales, we can confirm that none of the changes affect tenancy arrangements in which the Landlord lives with their tenant. Part 2 of Schedule 2 of the 2016 Act defines certain types of tenancy and licence that will not be occupation contracts. The ‘shared accommodation exception’ mentioned in paragraph 3(2) and defined at paragraph 6 of Schedule 2 accurately describes both Homeshare and Shared Lives arrangements.

Homeshare householders and Shared Lives carers in Wales will not need to alter their contracts, comply with the new “Fitness for human habitation” standards, or be subject to the new minimum no-fault notice term. We are investigating the proposed raft of reforms for private tenancies in England, slated to enter the UK parliament as a bill at some point next year, as well as the rules in Scotland and Northern Ireland for their potential impact on Homeshare and Shared Lives.

Darllen hwn yn Cymraeg

Mae Rhannu Cartref yn dod i’r Gogledd

Y gaeaf hwn, bydd y trydydd gwasanaeth Rhannu Cartref yng Nghymru yn dechrau, gan ddod â phobl at ei gilydd er budd pawb. Bydd pobl hŷn sy’n byw ar eu pen eu hunain yn cael eu paru â’r rhai sy’n chwilio am lety fforddiadwy yng Ngwynedd.

Ar ôl sefydlu’r ddwy raglen beilot gyntaf yn Abertawe a Sir Benfro, roedd Homeshare UK yn awyddus i’r drydedd raglen beilot a’r un olaf gael ei chynnal yn y Gogledd.

Yng Nghymru, dywedodd 54% o bobl 60-74 oed a 49% o bobl 75+ oed, eu bod yn teimlo’n unig o bryd i’w gilydd (ONS). Mae Gwynedd yn ardal wledig lle mae 28% o’r boblogaeth dros 65 oed ac mae pwysau cynyddol ar wasanaethau gofal. Mae llawer yn chwilio am rywfaint o gymorth ychwanegol a dyna beth fydd Rhannu Cartref yn ei gynnig.

Lansiad Rhannu Cartref Gwynedd / Homeshare Gwynedd Launch

Bydd y rhaglen Rhannu Cartref yng Ngwynedd yng ngofal Cyngor Gwynedd; yr awdurdod lleol. Bydd Rhannu Cartref Gwynedd Homeshare yn cael ei lansio’n anffurfiol i ddechrau yng Nghynhadledd Pobl Hŷn Gwynedd ddydd Iau 17 Tachwedd. Yna, bydd yn cael ei lansio ar-lein ddydd Mercher 11 Ionawr, a gallwch gofrestru i fynychu’r digwyddiad drwy ddilyn y ddolen hon https://www.eventbrite.co.uk/e/lansiad-rhannu-cartref-gwynedd-homeshare-gwynedd-launch-tickets-464302881417

Mae’r recriwtio wedi bod ar waith yn Abertawe hefyd ac mae cydlynydd wedi’i phenodi. Ei henw yw Ruth Robinson ac rydym yn edrych ymlaen at ei chroesawu i rwydwaith Homeshare UK a gweithio’n agos gyda hi i sicrhau bod Rhannu Cartref Abertawe yn llwyddiant.

Rydym ni’n falch iawn o lansio’r rhaglen beilot olaf a chael y tair rhaglen Rhannu Cartref ar waith.

Homeshare is coming to North Wales

This winter, the third Homeshare service in Wales is starting, bringing people together for mutual benefit. Older people living alone will be matched with those seeking affordable accommodation in and around Gwynedd, Wales.

After the first two pilots were established in Swansea and Pembrokeshire, Homeshare UK were keen for the third and final pilot to be hosted in North Wales.

In Wales, 54% of people aged 60-74 and 49% of people 75+ years, said they felt lonely sometimes (ONS). In Gwynedd is a rural area where 28% of the population are over 65 years old and the pressure is increasing on care services. Many are looking for that little bit extra support and that’s what Homeshare will offer.

Lansiad Rhannu Cartref Gwynedd / Homeshare Gwynedd Launch

The Homeshare program in Gwynedd will be run by Cyngor Gwynedd; the local authority. Rhannu Cartref Gwynedd Homeshare will have an initial soft launch at the Gwynedd Older People’s Conference on Thursday 17th November. This will be followed by an online launch on Wednesday 11th January, which you can register to attend by following this link https://www.eventbrite.co.uk/e/lansiad-rhannu-cartref-gwynedd-homeshare-gwynedd-launch-tickets-464302881417

Recruitment has taken place in Swansea and a coordinator has been appointed. Her name is Ruth Robinson and we are looking forward to welcoming her into the Homeshare UK network and working closely with her to make Shared Homes Swansea a success.

We are very excited to be launching the final pilot and to have all three Homeshare programs up and running.