Mae cyfraith tai yng Nghymru yn newid ar 1 Rhagfyr, 2022, ond ni fydd y newidiadau’n effeithio ar Cysylltu Bywydau na Rhannu Cartref. Mae’r rheolau newydd wedi’u cynnwys yn Neddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 ac maen nhw’n  cynnwys safon newydd y mae’n rhaid i landlordiaid ei chyrraedd i osod eiddo, a elwir yn “Annedd Ffit i Bobl Fyw Ynddi”.

Mae estyniad hefyd i isafswm y cyfnod rhybudd “dim bai” – hynny yw, faint o rybudd y mae’n rhaid i landlord ei roi os ydyn nhw am ddod â’r denantiaeth i ben heb i’r tenant dorri’r telerau – o fis i chwech. Er bod Cysylltu Bywydau a Mwy yn cefnogi unrhyw gyfraith flaengar sy’n rhoi mwy o ddiogelwch i denantiaid, roedd ofn y gallai’r newid olaf beryglu’r rhyddid a’r hyblygrwydd i ddod â pharu Cysylltu Bywydau neu Rannu Cartref i ben os nad oedd yn gweithio allan – sy’n ofynnol gan y ddwy ochr o dan ein modelau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn: y gofalwyr Cysylltu Bywydau a Deiliaid Tai ar yr un llaw, a’r bobl sy’n cael eu cefnogi a Rhanwyr Cartrefi ar y llaw arall.

Ar ôl ymchwil helaeth i’r gyfraith newydd, cyngor gan Weinidog Cymru Julie James a sgyrsiau gyda Rhentu Doeth Cymru, gallwn gadarnhau nad oes yr un o’r newidiadau yn effeithio ar drefniadau tenantiaeth lle mae’r Landlord yn byw gyda’i denant. Mae Rhan 2 o Atodlen 2 o Ddeddf 2016 yn diffinio rhai mathau o denantiaeth a thrwydded na fyddant yn gontractau meddiannaeth. Mae’r ‘eithriad llety a rennir’ a grybwyllir ym mharagraff 3(2) ac a ddiffinnir ym mharagraff 6 o Atodlen 2 yn disgrifio’n gywir drefniadau Cysylltu Bywydau a Rhannu Cartref.

Ni fydd angen i ofalwyr a deiliaid tai a rennir yng Nghymru newid eu contractau, cydymffurfio â’r safonau “Annedd Fit i Bobl Fyw Ynddi” newydd, na bod yn ddarostyngedig i isafswm y cyfnod dim bai newydd. Rydym yn ymchwilio i’r llu arfaethedig o ddiwygiadau ar gyfer tenantiaethau preifat yn Lloegr, y bwriedir ei gyflwyno fel bil yn Senedd y DU rhywbryd y flwyddyn nesaf, yn ogystal â’r rheolau yn yr Alban a Gogledd Iwerddon am eu heffaith bosibl ar Cysylltu Bywydau a Rhannu Cartref.

Read this in English